Content Start

Banghwadong Family Vacation Village, Forest lodge

Larawan 01
Larawan 02
Larawan 03
Larawan 04
Larawan 05
Larawan 06
Larawan 07
Larawan 08
Larawan 09
Larawan 10
Larawan 11
Larawan 12
0/0

Banghwadong Family Vacation Villageay may walong jongsan(Kung saan nakalibing ang mga ninuno) sa buong bansa kapag sundan ang paa ng Jangansan mountain makikita ang malinaw at malinis na batis na ginawang amusement park ng tao.

  • AddresJangsu-gun Beonam-myeon Banghwadong-ro 778
  • TeleponoOpisina ng pamamahala 063-353-0855, 350-2475

Entrance fee

Entrance fee
Kategorya Karaniwan Teenager, Soldier Bata Note
Personal 2,000 won 1,500 won 1,000 won Walang bayad kapag lumagpas ng edad 65
Grupo 1,500 won 1,000 won 700 won Grupo kailangan 30katao pataas

Gabay sa bayad ng pag-gamit ng pasilidad

Gabay sa bayad ng pag-gamit ng pasilidad
Pangalan ng pasilidad Sukat Bayad
Peak season Off-season
Forest culture 39.6㎡ 80,000 56,000
Recreation hall 52.8㎡ 100,000 70,000
A forest house 59.4㎡ 150,000 105,000
Conference room 132㎡ Kada oras 30,000 Kada oras 30,000
최상단으로가기 방문자통계