Content Start

Public Service Center

Paggamit ng public service center

  • Lokasyon : Jeollabuk-do Jangsu-gun Jangsu-eup Hobi-ro 10 unang palapag ng Jangsu-gun office public service center
  • Oras ng paggamit
    • (weekdays) 09:00 ~ 18:00
    • (Weekend at Holiday) walang pasok
  • Pangunahing Telepono : 063-350-2256
  • Numero ng FAX ; 063-350-5711

Public service center layout

Public service center layout Palakihin

- Ang pasukan at labasan ay nasa kaliwa ng Unattended public service machine. - Pumasok sa pasukan simula sa harap ng dulo ng kanan mayroong Civilian personel internet, sa dulo ng kaliwa naman ay Residential Welfare, Sasakyan(350-2308), Tax(350-2309, 350-2310) may nakahandang upuan. - Ang nasa harap naman simula sa dulo ng kaliwa Pasaporte, Fax(350-2305, Resident registration (350-2304), Aplikasyon para sa serbisyong sibil (350-2258), Land register, Cadastral Map(350-2306), Konstraksyong intelektwal(Sukat)(350-2271), Paggamit ng lupa(350-2307) departamentong nakahanda - Sa likod naman nakahanda ang lugar ng Nongyup bank, Director of Civil Service, Civil service, Intellectual, Real estate, Arkitektura, Sa dulo ng kanan may iba pang pasukan pamantayan sa unang pinasukang pasukan

최상단으로가기 방문자통계