Content Start

Jangsu-gun womens cultural center

Layunin

Pag-unlad ng potensyal ng kababaihan at palawigin ang pakikilahok at pag-ambag sa pagbubuti ng welfare

Katayuan ng pasilidad

  • Pangalan : Jangsu-gun womens munhwa senter
  • Lokasyon : Jangsu-eup Sincheon-ro 81(Pangalawang palapag ng Women's and youth culture center) Sukat sa kasalukuyan 577㎡
  • Pangunahing pasilidad : Program room2, cooking lab, Meeting room, office, Joint parenting nanum-to
  • ☎ 063-351-8797

Operasyon ng programa

  • Operasyon para sa quarterly hobby program, certificate program
  • Operasyon para sa buwanang espesyal na programa
최상단으로가기 방문자통계