Content Start

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Căn cứ thành lập : Luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Thành lập : tháng 4 năm 2006

Hiện trạng

Hiện trạng
Tên Địa chỉ Số điện thoại Fax Quy mô
Trung tâm gia đình đa văn hóa huyện Jangsu 15 Saarijae-ro, Jangsu-eup 352-3362 352-3363 227㎡
최상단으로가기 방문자통계