Content Start

Trung tâm thể thao

Trung tâm Sandy

 • Trung tâm Sandy
 • Thời gian đăng ký: 2~50 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng
 • Thời gian hủy: 2 ngày trước ngày sử dụng
 • Ngày đăng ký: thứ 2 ~ thứ 7
 • Cách đăng ký: đăng ký trực tiếp, đăng ký qua email
 • Địa điểm: Trung tâm Sandy, hội trường Han Nuri (cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ)
 • Hỏi đáp: 063-350-2887

Trung tâm thể thao đa chức năng

 • Trung tâm thể thao đa chức năng
 • Thời gian đăng ký: 3~50 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng
 • Thời gian hủy: 3 ngày trước ngày sử dụng
 • Ngày đăng ký: thứ 2 ~ chủ nhật
 • Cách đăng ký: đăng ký trực tiếp, đăng ký qua email
 • Địa điểm: Trung tâm thể thao đa chức năng (bóng né, tennis, v.v.)
 • Hỏi đáp: 063-350-2887
최상단으로가기 방문자통계