본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Operasyon ng programa ng multikultural na pamilya
Pagkasuno sunod pangalan ng programa Nilalaman ng programa Pwede Panahon ng pagpapatupad
1 Serbisyo sa pagsasalin ng wika ‧ Translation Kailangang komunikasyon para sa pamumuhay ng mga imigranteng kasal suporta
 • Sentro : Sa oras ng seminar interpretation, translation
 • pampublikong ahensya : Sa oras ng paggamit ng imigranteng kasal sa medikal na ahensya․ Pampublikong ahensya ․eskwelahan sa oras ng pagbibisita ay nagbibigay ng interpretation translation or sinasamahan
 • maliban sa Chinese or vietnam hihilingin sa ibang ahensya ang interpretaion translation
Imigranteng kasal Buwan ng Enero~desyembre
2 Visit education project Pinapadala ang teacher sa bahay para magturo ng Korean or Home life service
 • Pagtuturo ng korean: Imigranting kasal 5taon pababa nakatira sa korea, Immigrated na anak
 • Parent education service: Edukasyon ukol sa pagpapalaki ng anak, Family counselling
 • Child life service: edad 3taon~12taon pababa
Imigranteng kasal, anak Marso~Desyembre
3 Programa para sa kapaligiran ng pamilya pagsulong ng dobleng wika Ang kahalagahan ng paggamit ng dalawang wika at pagbubuti ng kamalayan
 • Batang pwedeng tumanggap: may edad 12taon pababa
Imigranteng kasal, anak Buwan ng Enero~desyembre
4 Binibigay ng proyekto para sa pag-buti ng lengwahe ng bata Anak ng multikultural na pamilya na may problema sa komunikasyon ay nagbibigay ng pagsulong ng edukasyon para sa pagbuti ng lengwahe
 • Batang pwede tumangap: May edad 12taon pababa
Anak ng multikultural na pamilya Buwan ng Enero~desyembre
5 Suporta para sa unibersidad ng imigranteng kasl Sa loob ng Do(pamayanan)suporta para sa imigranteng kasal na pumapasok sa unibersidad Imigranteng kasal Buwan ng Enero~desyembre
6 Suporta sa Global Village Institute
 • Multikultural Village Institute : Suporta para sa multikultural na pamilyang hirap pumasok sa eskwelahan(Korean language, edukasyon sa kultura ng korea at kung ano pa)
 • Happy plus : Programa para sa loob ng isang multikultural na pamilya ang komunikasyon at para mapabuti ang pagkakaisa(Programa para sa komunikasyon, programa sa mag-asawa at kung ano pa)
 • Suporta para sa multikultural na pakikibagay munhwa support : Para sa anak ng multikultural na pamilya nagsulong ng kultural program( mga batang choir, Paggawa ng magazine ng kabataan)
Imigranteng kasal, anak Buwan ng Enero~desyembre
7 Homecoming Support Project Para sa babaeng imigranteng kasal na hindi nakakauwi ng bansa sa loob ng 2taon at para sa kaniyang pamilya ay nagbibigay ng ticket ng eroplano, Pamasahe at kung ano pa Multikultural na pamilay Pebrero~disyembre
8 Suporta para sa korean language Pag-customizes, Paggawa ng korean sa bawat level Imigranteng kasal Buwan ng Enero~desyembre
9 Imigranteng kasal 직업훈련교육 Para sa mga imigranteng kasal na gustong maghanap ng trabaho ay nagbibigay ng pagsasanay sa bokasyonal at suporta sa trabaho Imigranteng kasal Pebrero~disyembre
10 Multicultural Youth Career Support Pag-suri sa klase ng career ng multikultural na kabataan, Aktibidad para sa Job experience Multikultural na kabataan Buwan ng Enero~desyembre
11 Proyekto para sa pagpapadala internasyunal Pagpapadala ng impormasyon sa bansang pamilya
 • Suporta sa pagpapadala ng package para sa pamilya
Multikultural na pamilay Pebrero~disyembre
12 Nagbibigay ng suportang gatherings para sa paglakas ng kakayahan ng imigranteng kababaihan Nagbibigay ng suporta para sa gatherings para sa paglakas ng kakayahan kultura ․ aktibidad at kaalaman sa pagvolunteer Imigranteng kasal Pebrero~disyembre