본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Mục đích

  • Cung cấp dịch vụ liên hệ tìm việc làm one-stop tùy chỉnh thông qua quản lý tìm việc có hệ thống
  • Tư vấn chuyên môn theo sự mở rộng việc làm như thu hút doanh nghiệp, v.v. và xây dựng cộng đồng cung cấp thông tin

Bố trí nhân viên tư vấn thiết kế việc làm cho phụ nữ: 2 người (tầng 2, Trung tâm văn hoá phụ nữ và thanh thiếu niên)

Nội dung hỗ trợ

  • Đăng ký và tìm kiếm phụ nữ đang tìm việc
  • Cung cấp thông tin việc làm và giới thiệu việc làm
  • Liên hệ tìm việc tùy chỉnh qua tư vấn và đồng hành phỏng vấn
  • Quản lý sau tìm việc
  • Liên kết với quản lý nhân sự của doang nghiệp mở hội chợ việc làm, v.v.